‘AI is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen’.

–  David Cooperrider, grondlegger Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek), is een aanpak voor positieve organisatieverandering waarin de dialoog en dan met name de waarderende dialoog, een bijzondere plaats inneemt. De focus in het proces ligt op hetgeen er werkt, op wat mensen belangrijk vinden en wat door hen wordt gewaardeerd. Door op deze manier aan de slag te gaan wordt een toekomstvisie ontwikkelt die gericht is op groei, verandering en verbetering. Daarnaast worden er concrete acties geformuleerd om deze groei, verandering en verbetering te realiseren. Anders gezegd: binnen Appreciative Inquiry ligt de focus op het nemen van verantwoordelijkheid, eigenaarschap en samenwerken.

Principes Appreciative Inquiry

  • De werkelijkheid heeft meerdere kanten, er bestaat weinig objectieve realiteit. We vormen onze realiteit in relatie tot anderen. Daarbij spelen onze overtuigingen, tradities en normen een rol. Al onze waarnemingen van de werkelijkheid zijn gekleurd door onze eigen beelden, ervaringen, overtuigingen, relaties en cultuur.
  • Onderzoeken en veranderen vinden gelijktijdig plaats. De verandering begint op het moment dat de eerste vraag is gesteld. Dit vraagt een zorgvuldige en doordachte keuze van deze vraag.
  • In iedere organisatie zijn er elementen die goed werken. Door aandacht te geven aan deze elementen en de successen die daarmee samenhangen wordt er een houvast gecreëerd om te bewegen richting een onbekende toekomst.

De methode

 

 

Het waarderend onderzoek bestaat uit vijf fasen die in het proces worden doorlopen: verkennen, vertellen, verbeelden, vernieuwen en verwezenlijken.

In de praktijk zijn er verschillende mogelijkheden om de methodiek van het waarderend onderzoek in te zetten:

  • iedere stap wordt los van de andere stappen doorlopen, waardoor er ruimte is om de volgende bijeenkomst voor te bereiden;
  • een meerdaagse werkconferentie om alle stappen te doorlopen;
  • bij intervisie of coaching worden alle fasen doorlopen in één bijeenkomst. Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact op: 06-55680950 of via info@carinroelands.nl

 

Verkennen (define): deze fase vormt de voorbereiding van het eigenlijke proces van  onderzoek. In deze fase wordt de inhoud en/of het onderwerp van onderzoek bepaald: het kernthema. De formulering van het kernthema is positief.

Vertellen (discover): als het centrale thema vaststaat kan het onderzoek en de dialoog beginnen. Het startpunt in deze fase zijn de successen uit het verleden: ‘wat zijn onze beste ervaringen rond dit onderzoeksthema tot nu toe?’ De deelnemers aan het proces delen hun beste verhalen en ervaringen. Door de gesprekken over wat er al lukt ontstaat een gedeeld en gevoeld begrip van waar de organisatie of het team echt toe in staat is en krijgen de deelnemers inzicht in de kwaliteiten, ervaringen en kennis die al aanwezig zijn.

Verbeelden (dream): in deze fase staat de vraag centraal: ‘Wat is de toekomst die we wensen?’ Het verbeelden van wat zou kunnen zijn. Denk hierbij aan idealen, ambities en aspiraties. Door het verbeelden komen deze echt tot leven. Dit kan door bijvoorbeeld door het maken van collages, filmpjes of verhalen.

Vernieuwen (design): ‘Waar wil je binnen nu en een bepaalde periode staan? Hoe ziet het er dan uit?’ In deze fase formuleren de deelnemers de voorwaarden die noodzakelijk zijn om de droom te kunnen realiseren.

Verwezenlijken (destiny): De laatste fase gaat over de acties die de deelnemers zelf en met elkaar ondernemen om de droom en voorwaarden voor deze droom in praktijk te brengen. Denk hierbij aan vragen zoals: ‘Welke concrete acties en projecten zetten we op?’, ‘Waar beginnen we?’ en ‘Hoe betrekken we anderen erbij?’

Wanneer werkt het?

Appreciative Inquiry is een aanpak die ingezet kan worden op organisatie-, team- of individueel niveau. Denk hierbij onder andere aan: organisatieveranderingen, teambuilding, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.